วันที่
สถานการณ์น้ำมันโลก
24-01-2017

ราคาน้ำมันดิบปรับลดหลังจานวนแท่นขุดเจาะน้ำมัน
ในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบเกือบ 4 ปี

ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 50-55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 52-57 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมัน :  

- ราคาน้ ามนัดบิปรบัตวัลดลง หลงัไดร้บัแรงกดดนัจากรายงานจ านวนแท่นขดุเจาะน้ ามนัในสหรฐัฯ โดย Baker Hughes ในสปัดาหท์ผ่ี่านมา โดยปรบัตวัเพมิ่ขน้ึ 29 แท่นขน้ึมาแตะระดบั 551 แท่น ซง่ึเป็นการปรบัตวัเพมิ่ขน้ึ มากทส่ีดุตงั้แต่ เม.ย. 56 เป็นตน้มา ทงั้น้ีเกอืบสองในสามของจา นวนแท่นทเ่ีพมิ่ขน้ึมาทั้งหมดตงั้แต่ พ.ค. 59 เป็น แท่นขดุเจาะทเ่ีพมิ่ขน้ึจากแหล่งการผลติ Permian ซง่ึเป็นแหล่งการผลติน้ ามนัดบิในชนั้หินดนิดาน (Shale Oil) ท่ี ใหญ่ทส่ีดุในสหรฐัฯ

- ราคาน้ ามนัดบิยงัไดร้บัแรงกดดนัจากคา แถลงของนายจาบาร ์อลั-ลไูอบ ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงน้ ามนัของอริกั ประเทศผผู้ลติน้ ามนัดบิรายใหญ่ลา ดบัท่ี 2 ในกลุ่มโอเปก ทก่ีล่าวว่า สถานการณ์ในขณะน้ียังเรว็เกนิไปทจ่ีะพดูถงึ การขยายขอ้ตกลงการลดก าลงัการผลติน้ ามนัดบิของกลุ่มโอเปกออกไปอกี หลงัจากสน้ิสุดระยะเวลาในช่วงครง่ึปี แรกของปีน้ี -นอกจากน้ ีนกัลงทุนยงัคงระมดัระวงัในการซอ้ื-ขายในตลาดน ้ามันดิบ หลังนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธบิดขีอง สหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณที่จะด าเนินนโยบายปกป้องการค้าของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการขึ้นภาษีน าเข้าสินคา้ของบรษิทั ทไ่ีปตงั้ฐานการผลติในต่างประเทศ รวมไปถงึการถอนตวัจากขอ้ตกลงความตกลงหนุ้สว่นทางเศรษฐกจิภาคพน้ืแป ซฟิิค (TPP)

+ อยา่งไรกต็าม ราคาน้ ามนัดบิยงัไดร้บัแรงหนุนจากการประชุมตวัแทนของกลุ่มโอเปกและผนู้้ ามนัดบินอกกลุ่ม ณ เมอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี ในวนัท่ ี21-22 ม.ค. ท่เีปิดเผยว่า ตงั้แต่วนัท่ ี1 ม.ค. 60 เป็นต้นมา ทางกลุ่ม โอเปกและผู้ผลตินอกกลุ่มท่ไีด้ร่วมตกลงลดก าลงัการผลติ ได้ท าการลดก าลงัการผลติน้ ามนัดิบรวมกนัได้แล้ว ทงั้สน้ิ 1.5 ลา้นบารเ์รลต่อวนั โดยจะสามารถลดไดถ้งึระดบั 1.7 ลา้นบารเ์รลต่อวนัภายในสน้ิเดอืนน้ี และคาดว่าจะ ทา ไดต้ามขอ้ตกลงทท่ีา ไวท้ ่ี1.8ลา้นบารเ์รลต่อวนัภายในเดอืน ก.พ. 60 น้ี

ราคาน้ามันเบนซิน ปรบัตวัเพมิ่ขน้ึน้อยกว่าราคาน้ ามนัดบิดูไบ เน่ืองจากความต้องการใชใ้นภูมภิาคยงัคงทรงตวั ประกอบกบัได้รบัแรงกดดนัจากปรมิาณสตอ็ก น้ามนัเบนซนิในสหรฐัฯ ทป่ีรบัตวัเพมิ่ขน้ึ 5.95 ลา้นบารเ์รลในสปัดาหท์ผ่ีา่นมา

ราคาน้ามนัดีเซล
ปรบัตวัเพมิ่ขน้ึมากกว่าราคาน้ ามนัดบิดูไบ เน่ืองจากไดร้บัแรงหนุนจากความต้องการใชใ้นภูมภิาคทย่ีงัคงแขง็แกร่ง ประกอบกบัการสง่ออกจาก ประเทศจนีทป่ีรบัตวัลดลงเมอ่ืเทยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัของปีทผ่ีา่นมาราคาน้ำมันดิบ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)

24 ม.ค 60

ที่มา : บริษัทไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
ราคาน้ำมันดิบจร
19-01-60
เปลี่ยนแปลง
เวสต์เท็กซัส 52.75 -0.47
เบรนท์
55.23
-0.26
ดูไบ
53.36
0.61
      
ราคาน้ำมันดิบสำเร็จรูปประเทศสิงค์โปร์ (เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล)
ราคาน้ำมันดิบจร
23-01-60
เปลี่ยนแปลง
เบนซินออกเทน 95
69.31
0.57
น้ำมันก๊าดและอากาศยาน
64.63
0.98
ดีเซลหมุนเร็ว 0.5% กำมะถัน
64.58
0.77
น้ำมันเตา 3.5% กำมะถัน
51.22
1.18
 
ราคาขายปลีกและค่าการตลาด (บาท/ลิตร)
 
UG95
GSH95
GSH91
E20
E85
Diesel
ราคาขายปลีก
34.76
27.65
27.38
25.14
19.89
26.39

หมายเหตุ ราคาน้ำมันทุกชนิดปรับเพิ่ม 30ส.ต. ต่อลิตร ยกเวน้ E85 และน้้ามันดีเซล คงเดิมผีลตงั้แต่วนัท่ี 19ม.ค 60


ที่มา :  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-299-0000

ราคาน้ำมัน ย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันที่ 24-01-59 และ ราคาน้ำมันย้อนหลัง คลิก..>>

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM PRODUCT IN BANGKOK
โครงสร้างราคาน้ำมัน / ค่าการตลาดราคาน้ำมัน
 
 

ความหมายของค่าต่างๆ ในตารางค่าการตลาดน้ำมัน
EX-REFIN.(AVG) ราคา ณ โรงกลั่น
TAX (B./LITRE) ภาษีสรรพสามิต
M. TAX (B./LITRE) ภาษีเทศบาล
OIL FUND (1) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
CONSV.FUND กองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน
WHOLESALE PRICE (WS) ราคาขายส่ง (หน้าโรงกลั่น)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาขายส่ง)
MARKETING MARGIN ค่าการตลาด (ผู้ค้าน้ำมัน)
VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม (่ค่าการตลาด)
RETAIL PRICE ราคาขายปลีก(หน้าปั้ม) Copy Right © iwebgas.com  :: ติดต่อโฆษณา E-mail : iwebgas@gmail.com